Åpenhetsloven

Åpenhetsloven i AMKA

AMKA AS driver import av øl, vin og brennevin for videresalg til dagligvarebutikker, Vinmonopolet og HoReCa-markedet.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger AMKA AS, med de tilhørende datterselskapene, Beer Enthusiast AS og Wine 4 You AS, en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger av forhold som er direkte knyttet til virksomhetens produkter, gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Loven innebærer også at AMKA AS må kunne gi allmennheten tilgang på informasjon om disse forholdene, og arbeidet AMKA AS gjør for å sikre dette, såfremt det etterspørres.

AMKA AS’ leverandører, forretnings- og samarbeidspartnere er sentrale for evnen til å utføre vår virksomhet. AMKA AS sikrer at våre forretningsforhold skal være basert på tillitt og åpenhet, og at våre leverandører deler vår holdning til etikk og etterlevelse. Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø i henhold til FNs verdensmål.

Vårt arbeid med ivaretagelse av loven vil gjennomføres i tråd med OECDs metodikk for aktsomhetsvurderinger. Vi har startet kartleggingen av våre leverandørkjeder med tanke på de risikoområdene åpenhetsloven omfatter, og tilskrevet enkelte leverandører for å få ytterligere informasjon. Dette arbeidet vil være en pågående prosess, hvor vi suksessivt vil avdekke potensiell risiko, avklare om den er reell og eventuelt arbeide for reduksjon eller fjerning av mulig skade. Resultatene av disse risikovurderingene av hver enkelt leverandør, med tilhørende produkter, forefinnes i oversikten nedenfor.  

Dokumentasjonen av produktporteføljen vår er inndelt etter produsent.

Slik orienterer du deg i dokumentene:

Dokumentet skal leses fra venstre mot høyre, hvor produktene er representert til venstre. Avhengig av hvordan produktene presterer i forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, blir de risikovurdert som lav-, middels- eller høy risiko. Produktets totale risikovurdering vises til høyre, hvor alle risikoer veies sammen. Hvis risikoen er høy, presenteres også en handlingsplan med planlagte tiltak for å redusere risikoen.

Spørsmål vedrørende AMKA AS etterlevelse av åpenhetsloven kan rettes til amka@amka.no.

 

Last ned tilhørende dokument ved å trykke på produsentnavnet.

Vinprodusenter

 

Ølprodusenter

 

Brennevinsprodusenter